R6 Class - Generate Sphere Geometry

Author

Zhengjia Wang