R6 Class - Generate Group of Geometries

Author

Zhengjia Wang