R6 Class - Generate Data Cube Geometry

Author

Zhengjia Wang