R6 Class - Abstract Class of Geometries

Author

Zhengjia Wang